Naudojimo taisyklės

BALDAIPLIUS.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis naudojimosi interneto svetaine www.baldaiplius.lt taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos skelbimų talpinimo, paieškos, peržiūros ir skaitymo  interneto svetainėje www.baldaiplius.lt (toliau – Svetainė) sąlygos, taip pat Svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.
1.2. Svetainę tvarko ir administruoja Tiekėjas (toliau - Tiekėjas).
1.3. Svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą Svetainėje (toliau – Vartotojas). Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys, nesutinkantys su Taisyklėmis, neturi teisės naudotis Svetaine. Prisiregistruodamas, t.y. susikurdamas vartotojo vardą ir slaptažodį (toliau – Paskyra) ir talpindamas skelbimą Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis pažymėdamas varnelę „su Taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.
1.4. Naudojimasis Svetaine apimabet kokių veiksmų atlikimą, Vartotojui prisijungus prie Svetainės. Svetainės paslaugos (toliau – Paslaugos) apima bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbimo įdėjimą ir redagavimą, informacijos skaitymą, pateikimą ir gavimą, skelbimų paiešką pagal pasirinktus kriterijus, pasinaudojimą skelbimuose esančia informacija (spausdinimas, kopijavimas, siuntimas), atsiliepimų ir komentarų rašymą.
1.5. Tiekėjas suteikia Vartotojui Svetainę, kurioje Vartotojas turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai) ir juos redaguoti, skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
1.6. Registracija Svetainėje ir Skelbimų talpinimas NEMOKAMI, talpinamų Skelbimų skaičius neribojamas. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų gali būti teikiamos Vartotojui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Tokios Mokamos paslaugos ir jų kaina nurodomi konkrečių paslaugų užsakymo puslapyje ir Vartotojas savo valia pasirenka kokių ir kiek Mokamų paslaugų jam reikia.
1.7. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Tiekėjo reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos ir kitos specialios sąlygos bei taisyklės, pateikiamos Svetainėje.
1.8. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
1.9. Tiekėjas nedalyvauja pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kt.).
1.10. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Tiekėjo pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
1.11.Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Tiekėjui arba Tiekėjas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
1.12.Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ar teikdamas ir įvesdamas informaciją į Svetainę Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda Tiekėjui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:
1.12.1.    teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
1.12.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;
1.12.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

2. Reikalavimai Skelbimų formai ir turiniui, patalpinimo svetainėje sąlygos

2.1. Vartotojas, norėdamas pirmą kartą patalpinti Skelbimą, turi prisiregistruoti. Prisiregistruojant užpildomi visi privalomi laukeliai.
2.2. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už talpinamo skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
2.3. Vartotojas, pateikdamas duomenis Skelbime, patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
2.4. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje kategorijoje (pvz., Skelbimas apie svetainės baldo pardavimą negali būti talpinamas biuro baldų kategorijoje ir atvirkščiai).
2.5. Svetainėje galima patalpinti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą objektą.
2.6. Vartotojas, pridėdamas prie talpinamo Skelbimo fotografijas, patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
2.7. Vartotojas sutinka, kad įrašydamas savo Skelbimą, neįgyja autorinių teisių į Svetainės turinį, tačiau turi teisę keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbimą.
2.8. Vartotojas sutinka, kad jei Svetainės administratoriai mano arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, įrašyto į Svetainę, kad Skelbime yra pateikta klaidinga informacija arba Skelbimas prieštarauja priimtoms etikos bei teisės normoms, Skelbimas gali būti koreguojamas arba pašalinamas iš Svetainės.
2.9. Talpinant skelbimą Vartotojas privalo laikytis Svetainės naudojimo taisyklių. Skelbimai, neatitinkantys taisyklių, gali būti šalinami be išankstinio perspėjimo, o pinigai, jei skelbimui buvo užsakyta kokia nors Mokama paslauga, negrąžinami.
2.10. Kitų internetinių skelbimų svetainių, tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojančių su Tiekėjo svetaine (išskyrus Vartotojo gaminamų/parduodamų baldų prezentavimui valdomas/turimas svetaines) reklama Svetainėje griežtai draudžiama. Tokie Skelbimai trinami be išankstinio perspėjimo, pinigai, jei buvo užsakyta kokia nors Mokama paslauga, negrąžinami.
2.11. Skelbimai pirmą kartą talpinami 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, kuriam pasibaigus Vartotojas gali pratęsti jų galiojimą tam pačiam laikotarpiui nemokamai. Baigiantis 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui nuo pirminio skelbimo patalpinimo Svetainėje Vartotojas gauna registracijos metu nurodytu el. paštu priminimą apie Skelbimo pratęsimą. Jeigu Vartotojas, gavęs el. paštu priminimą apie Skelbimo galiojimo pabaigą, laiku jo nepratęsia, skelbimai šalinami iš sistemos.
2.12. Akcijos parduodamam objektui Svetainėje gali būti taikomos tik tam objektui išbuvus Svetainėje 1 (vieną) mėnesį.

3. Vartotojo teisės ir pareigos

Vartotojas įsipareigoja:
3.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant: juridiniams asmenims - tikrą įmonės pavadinimą, miestą, adresą, telefono numerį, skelbimo objekto pardavimo/paslaugos suteikimo vietą, fiziniams asmenims - vardą, telefono numerį ir skelbimo objekto ar paslaugos buvimo vietą (miestą);
3.2. pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ar paslaugas);
3.3. saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;
3.4.per 3 kalendorines dienaspranešti  Tiekėjui apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;
3.5. per 3 kalendorines dienaspranešti Tiekėjui apie vartotojo vardo ar slaptažodžio praradimą ar paviešinimą tretiesiems asmenims;
3.6. skelbti skelbimus jų turinį atitinkančiose kategorijose ir rašyti tekstą Skelbime mažosiomis raidėmis;
3.7. užtikrinti, kad skelbime pateikta nuotrauka atspindėtų skelbimo tekste nurodytą objektą;
3.8. viename Skelbime skelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieno objekto pardavimą ar  suteikiamą paslaugą ir pan. (priklausomai nuo atitinkamos Svetainės kategorijosir joje leidžiamų atlikti veiksmų).
3.9. pateikiant informaciją apie Skelbimo objektą, laikytis visų dorovės ir moralės Taisyklių (nenaudoti keiksmažodžių, žodžių, frazių, galinčių įžeisti kitus asmenis ir kt.).
Vartotojui draudžiama:
3.10.Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje.
3.11. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba neatitinkančią rinkos vertės kainą. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais.
3.12. Pateikti klaidingą ar neteisingą informaciją apie Skelbimo objekto savybes.
3.13. Objekto aprašyme įkelti nuorodas į kitus internetinius puslapius, gamintojo rekvizitus ir pan. (gamintojo informacija talpinama tam skirtoje vietoje).
3.14. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ar produktus.
3.15. Talpinti Svetainėje informaciją, kuri turi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Vartotojų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Vartotojui naudotis Svetaine ir Paslaugomis.
3.16. Rinkti ir perkelti į kitas laikmenas, skelbti ir platinti Svetainės vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas prekes ar paslaugas, jų kainas ir t.t.
3.17. Skelbime pateikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią bei visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms prieštaraujančią arba šių Taisyklių reikalavimų neatitinkančią informaciją.
3.18. Talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti arba keistis.
3.19. TalpintiSkelbimus, kuriuose siūloma ta pati prekė daugiau nei vieną kartą.
3.20. Talpinti Skelbimą, kuriame  parduodami keli skirtingi objektai.
3.21. Talpinti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.
3.22. Vietoje siūlomo objekto fotografijų patalpinti kokių nors grafinių vaizdų, raidžių, skaitmenų ar asmenų (pvz., logotipų,telefono numerių ir kt.).
3.23. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant:
3.23.1.  bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų ir kt.) pažeidžiančio turinio pateikimą, talpinimą ar laikymą Svetainėje;
3.23.2.  įžeidžiančio, šmeižiančio, diskriminuojančio ar kitaip bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir kt.), garbę ir orumą ar kitas žmogaus teises ir laisves pažeidžiančio turinio pateikimą, talpinimą ar laikymą Svetainėje;
3.23.3. trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę) pažeidžiančio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ar laikymą Svetainėje;
3.23.4. tabako, alkoholio gaminius, azartinius žaidimus ar kitaip galiojančius teisės aktuspažeidžiančio turiniopateikimą, talpinimą ar laikymą Svetainėje;
3.23.5. teisės aktų reikalavimus (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus) pažeidžiančio turinio pateikimą, talpinimą ar laikymą Svetainėje;
3.23.6. informacijos, kuria pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką pateikimą, talpinimą ar laikymą Svetainėje.
3.24. Neteisėto svetainės naudojimo atvejais Vartotojams taikoma:
3.24.1. skelbimo šalinimas iš Svetainės;
3.24.2. vartotojo Paskyros panaikinimas be teisės kada nors prisiregistruoti dar kartą;
3.24.3. duomenys apie Vartotoją ir Vartotojo neteisėtos veikos faktas gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms.

4. Tiekėjo teisės ir pareigos

4.1.  Tiekėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios Vartotojo Svetainėje pateiktos informacijos pakeitimu, Skelbimo panaikinimu, Vartotojo Paskyros panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui registruotis iš naujo Svetainėje, jei Vartotojas:
4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
4.1.2. pateikė neteisingą ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Tiekėjo nuomone, netinkamai elgiasi;
4.2. Tiekėjas turi teisę stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje ir naudojant teisėtas priemones tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus, bei savo nuožiūra bet kada šalinti iš Svetainės  Vartotojo  Skelbimus ir kt. informaciją, pažeidžiančius Taisyklių reikalavimus.
4.4. Tiekėjas turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti, pertvarkyti ar perkelti Skelbimus į kitas temines sritis tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis ir Skelbimas atitiktų Svetainės kategorijos apibūdinimą.
4.5. Tiekėjas turi teisę savo nuožiūra užblokuoti Vartotoją ir panaikinti jo Paskyrą, jei Vartotojas yra gavęs du neigiamus kito Vartotojo atsiliepimus. Skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą Vartotojas gali pateikti el.laišku adresu info@baldaiplius.lt.
4.6. Tiekėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Mokamas paslaugas (kurias užsako Vartotojas) pagal Svetainėje nurodytas kainas. Vartotojui pareikalavus, jam pateikiama sąskaita.
4.7. Vartotojui pažeidus įsipareigojimus, numatytus Taisyklių 3.10 – 3.23 punktuose, Tiekėjas turi teisę reikalauti Vartotojo sumokėti sutartinę baudą, lygią 100 litų už kiekvieną atvejį.
4.8. Tiekėjas turi teisę siųsti Vartotojui komercinius Tiekėjo pasiūlymus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai el. paštu info@baldaiplius.lt.
4.9. Šalys susitaria, kad Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, nutraukti Svetainės veiklą.

5. Paslaugų kaina

5.1. Registracija Svetainėje ir Skelbimų talpinimas yra nemokami. Už Svetainėje suteikiamas Mokamas paslaugas Vartotojas atsiskaito pavedimu per banką, kreditine kortele arba SMS žinute.
5.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai  Vartotojas sumoka Tiekėjui už Mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Atsiskaitymas už mokamas paslaugas vykdomas per mokėjimai.lt sistemą. Mokamų paslaugų suteikimas aktyvuojamas tuomet, kai mokėjimai.lt užskaito mokėjimą.
5.3. Vartotojai Interneto svetainėje už tam tikrą mokestį gali atlikti šiuos veiksmus:
5.2.1. Iškelti, paryškinti skelbimą.
5.2.2. Užsakyti skelbimo reklamą.
5.2.3. Užsakyti kitas Mokamas paslaugas, nurodytas Svetainėje.
5.3. Mokamos paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje.
5.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Svetainėje teikiamas paslaugas, jų įkainių dydį, apmokestinti nemokamas paslaugas, laikinai atšaukti mokestį mokamoms paslaugoms ar nutraukti tam tikrų paslaugų teikimą.
5.5. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar  Vartotojui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Vartotojo, Tiekėjas įsipareigoja Vartotojo prašymu pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti analogiškas Mokamas paslaugas.
5.6. Profilaktinių darbų metu Tiekėjas turi teisę apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti analogiškas Mokamas paslaugas.

6.   Asmens duomenų apsauga

6.1. Tiekėjas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine  Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatyme bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
6.2. Vartotojas Svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje neribotą laiką. Vartotojaspateikia savo duomenis Svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.
6.3. Vartotojas patvirtina, kad jo Svetainėje pateikiami asmens duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasikeitusiussavo asmens duomenis.
6.4. Vartotojas suteikia Tiekėjui teisę valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.
6.5. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis Svetainėjeir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo datą ir laiką.
6.6. Tiekėjas rinks ir saugos Vartotojo  Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
6.7. Tiekėjas naudos Asmens duomenis siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (Skelbimų talpinimas, informacijos apie Skelbimų objektus suteikimas ir pan.) bei Svetainės administravimotikslu.
6.8. Tiekėjas neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
6.9. Šių Taisyklių 6.8 punkte numatytu atveju Tiekėjas turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Vartotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
6.10. Tiekėjas ir šių taisyklių 6.8punkte nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

7.  Taisyklių pažeidimo pasekmės

7.1. Talpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis teisės aktų reikalavimų, Svetainėje nurodytų Skelbimo talpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę be atskiro įspėjimo Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, perkelti ar pašalinti, panaikinti Vartotojo Paskyrą, pranešant apie tai Vartotojui registracijos metu nurodytu el.paštu:
7.1.1.tiekėjas gali atlikti nedidelius skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose;
7.1.2. tiekėjas turi teisę pašalinti Skelbimus iš Svetainės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
7.1.3. tiekėjas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo blokuoti Vartotojo priėjimą prie  Paskyros ar panaikinti Vartotojo paskyrą.  Vartotojas supranta ir sutinka, kad, nutraukus Vartotojo priėjimą prie Paskyros ar panaikinus Vartotojo paskyrą, Tiekėjas savo nuožiūra sprendžia, kaip pašalinti Vartotojo patalpintą informaciją.
7.2. Šio skyriaus 7.1. punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams.

8.  Atsakomybės apribojimas

8.1.  Tiekėjas - techninių priemonių informacijos patalpinimui Svetainėje teikėjas, atsakintas tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus. Tiekėjas nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą, mokesčius ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine ar Paslaugomis.
8.2.  Tiekėjas neatsako už Svetainės ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Vartotojui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Vartotojui nėra grąžinimas.
8.3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ar jo patalpinimo Svetainėje. Tiekėjas neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis.
8.4. Tiekėjas nėra atsakingas už daiktų ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine, kokybę, kiekį ar komplektiškumą. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Svetaine ar Svetainėje esančia informacija.
8.5. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
8.6. Tiekėjo atsakomybė Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 50 (penkiasdešimties) litų suma.
8.7. Naudodamasis bet kuria Paslauga Vartotojas patvirtina, kad:
8.7.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
8.7.2. tinkamai vykdys savo įsipareigojimus, nurodytusTaisyklėse;
8.7.3. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Tiekėjas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
8.8. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 8.7. punkte, Vartotojas, kurio amžius yra iki 18 metų patvirtina, kad:
8.8.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
8.8.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą parduoti prekę ar paslaugą.

9. Intelektinės nuosavybės teisės

9.1. Tiekėjas yra visų teisių į Svetainės turinį bei Svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
9.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino ir Svetainės duomenų bazėsinformacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ar nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
9.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kita Vartotojo publikuojama informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų atitinkamos Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ar kitą Vartotojo publikuojamą informaciją, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokios informacijos panaudojimą.

10. Taisyklių keitimas

10.1. Tiekėjas turiteisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus ir/ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais ir/ar papildymais.
10.2. Apie Taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Tiekėjas praneša paskelbdamas apie tai Svetainėje.
10.3. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigaliojanuo jų paskelbimo Svetainėje.
10.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigaliojaTaisyklių pakeitimai ir/ar papildymai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir/ar papildymai ir visiškai su jais sutinka.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Taisyklės įsigaliojanuo to momento, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir/ar naudojasi Svetaine. Taisyklės galiojavisą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.
11.3. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – LR įstatymų nustatyta tvarka Vilniaus m. apylinkės teisme, kurio veiklos teritorijoje yra Tiekėjo buveinė.